E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ตามโครงการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๑๓ เครื่อง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
จ้างเหมาบริการแต่งหน้านางรำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๐ คน ตามโครงการจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๙ ปี จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๔-๖๓-๐๐๒๘ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๒๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 64
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 64
จ้างก่อสร้างขุดลอกร่องอรุณ บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก 16 พ.ย. 64
จ้างทำป้ายโครงเหล็กไม้อัด ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กนักเรียนดื่ม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
จ้างก่อสร้างขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก 15 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กนักเรียนดื่ม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 15 พ.ย. 64
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๓๗ และ หมายเลขครุภัณฑฺ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๔๐ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 64
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.วัดละเอาะ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.วัดละเอาะ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.วัดบ้านแวด ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.วัดขี้เหล็ก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการดูแลระบบเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 64
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๒๑ (งานแผนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ รายนายหมุน พรมชาติ บ้านหนองละเอาะ หมูที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 64
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๘๙๗๐ ศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 64
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ รายนายหมุน พรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
ซื้อเครื่องเล่นสปริงบอร์ด จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำนักข้อบัญญัติองคืการบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที สำหรับเด็กนักเรียนดื่ม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
จ้างสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที สำหรับเด็กนักเรียนดื่ม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
ถุงยังชีพ จำนวน ๑๕ ชุด 26 ส.ค. 64
จ้างเหมาบริการบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุมสภาฯ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 1829 ศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ (ห้องงานแผนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
ขุดลอกร่องโศก บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 24 ส.ค. 64
ขุดลอกร่องอรุณ บ้านเขวา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 24 ส.ค. 64
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ส.ค. 64