องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ www.Laor.go.th

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

ข้อมูลสำหรับประชาชน​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000012
วานนี้ 000019
เดือนนี้ 000051
เดือนก่อน 000666
ปีนี้ 004191
ปีก่อน 004018
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวรับสมัคร
  ประชาสัมพันธ์การออกพื้นที่ตามโตรงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 8 ก.ค. 65(ดู 55) 
  ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า พ.ศ.2562. ประจำปี พ.ศ.2565 - 27 มิ.ย. 65(ดู 75) 
  ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) - 7 เม.ย. 65(ดู 88) 
  ประกาศ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 5 เม.ย. 65(ดู 102) 
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 21 มี.ค. 65(ดู 100) 
  ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 - 15 มี.ค. 65(ดู 110) 
  ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 15 มี.ค. 65(ดู 67) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมเอนกประสงค์ ด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) - 19 ก.ย. 65(ดู 11) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.oo x ๖.oo ม.) บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  - 16 ก.ย. 65(ดู 22) 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 ม.) บ้านเขวา หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) - 25 ส.ค. 65(ดู 43) 
  ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 19 ส.ค. 65(ดู 38) 
  ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลละเอำะ เรื่อง ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงก่อสร้ำงอำคำรฌำปนสถำน (เตำเดี่ยว ๓.๐๐ x ๖.๐๐ ม.) บ้ำนหนองโสน หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 3 ส.ค. 65(ดู 58) 
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน บ้านหยองโสน ม.4) - 6 ก.ค. 65(ดู 60) 
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - 16 มิ.ย. 65(ดู 52) 
  โครงการ ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 เมตร) บ้านเขวา หมู่ที่ 11 - 15 ส.ค. 65(ดู 50) 
  ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 22 ก.ค. 65(ดู 51) 
  ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพักบ้านหนองละเอาะ หมู่ที่ 9 - 7 ก.ค. 65(ดู 45) 
  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านละเอาะ หมู่ 6 บ้านหนองละเอาะ หมู่ที่ 9 บ้านนวลละออ หมู่ที่ 12 บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 8 สายถนน รพช. ไปป่าฮัง - 25 พ.ค. 65(ดู 66) 
  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการซ่อมแซมท่อ คสล.ภายในบ้านเขวา หมู่ที่ 11 - 25 พ.ค. 65(ดู 74) 
  ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 5 - 12 พ.ค. 65(ดู 76) 
  ประกาศ สรุปราคากลางก่อสร้างอติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร ตำบลละเอาะ หมู่ที่ 8 - 12 พ.ค. 65(ดู 84) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 30 ส.ค. 65(ดู 30) 
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 25 ส.ค. 65(ดู 33) 
  ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 25 ส.ค. 65(ดู 28) 
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 ส.ค. 65(ดู 37) 
  ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 6 ต.ค. 64(ดู 174) 
  ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 6 ต.ค. 64(ดู 174) 
  ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ - 7 พ.ค. 64(ดู 284) 
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

อบรมในโครงการรู้ทันป้องกันมะเร็งเต้านม วันที่ 21 กันยายน 2565 จัดอบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ (ดู 26)

คนพิการที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิได้รับรถสามล้อมือโยก จำนวน 1 คัน วันที่ 20 กันยายน 2565 (ดู 21)

สถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ตำบล

" ผ้ายกดอก" (ดู 134)

สินค้าโอท็อป ผ้าลายลูกแก้ว (ดู 743)

ลิ้งหน่วยงานราชการ

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) แผน 5 ปี : [3 ต.ค. 65]
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ : [1 เม.ย. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565) : [1 เม.ย. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน มีนาคม 2565 : [31 มี.ค. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565) : [31 มี.ค. 65]
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ : [31 มี.ค. 65]
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ตลาด ประจำปีงบประมาณ 2565 : [15 มี.ค. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน : [14 มี.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุภาครัฐเดือน กุมภาพันธ์ 2565 : [28 ก.พ. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ