อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

ประชุม เรื่อง ประชุมและคัดเลือกคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลละเอาะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ประชุม เรื่อง ประชุมและคัดเลือกคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลละเอาะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 3 ธันวาคม 2564... วันที่ 3 ธ.ค. 64 (ดูู 30)

วันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และรับหีบเลือกตั้งทั้ง 13 หน่วยเลือกตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

วันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ รับหีบเลือกตั้งทั้ง 13 หน่วยเลือกตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 28 ธันวาคม 2564... วันที่ 28 พ.ย. 64 (ดูู 43)

มอบหีบเลือกตั้งให้แก่หน่วยเลือกตั้งทั้ง 13 หน่วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

มอบหีบเลือกตั้งให้แก่หน่วยเลือกตั้งทั้ง 13 หน่วย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564... วันที่ 27 พ.ย. 64 (ดูู 20)

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ในระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 21 ต.ค. 64 (ดูู 37)

การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

การรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564... วันที่ 11 ต.ค. 64 (ดูู 68)

ลงพื้นที่มองถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้แก่คนพิการทางการมองเห็น วันที่ 30 กันยายน 2564

ลงพื้นที่มองถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้แก่คนพิการทางการมองเห็น วันที่ 30 กันยายน 2564... วันที่ 30 ก.ย. 64 (ดูู 30)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูฯ LTC วันที่ 28 กันยายน 2564

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูฯ LTC วันที่ 28 กันยายน 2564... วันที่ 28 ก.ย. 64 (ดูู 23)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลละเอาะ วันที่ 23 กันยายน 2564

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลละเอาะ วันที่ 23 กันยายน 2564... วันที่ 23 ก.ย. 64 (ดูู 25)

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาตำบลฯ วันที่ 23 กันยายน 2564

ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาตำบลฯ วันที่ 23 กันยายน 2564... วันที่ 23 ก.ย. 64 (ดูู 25)

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลละเอาะ ประจำปี 2564 วันที่ 22 กันยายน 2564

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลละเอาะ ประจำปี 2564 วันที่ 22 กันยายน 2564... วันที่ 22 ก.ย. 64 (ดูู 24)

พลังงานจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจบ่อพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 22 กันยายน 2564

พลังงานจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจบ่อพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 22 กันยายน 2564... วันที่ 22 ก.ย. 64 (ดูู 27)

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมคนพิการ วันที่ 16 กันยายน 2564

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมคนพิการ วันที่ 16 กันยายน 2564... วันที่ 16 ก.ย. 64 (ดูู 28)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเงินสงเคราะห์กรณีผู้ป่วยที่รักษาหายจากโรคโควิด-19 วันที่ 15 กันยายน 2564

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ขอรับเงินสงเคราะห์กรณีผู้ป่วยที่รักษาหายจากโรคโควิด-19 วันที่ 15 กันยายน 2564... วันที่ 15 ก.ย. 64 (ดูู 21)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (Dengue Fever) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-21 กันยายน 2564

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (Dengue Fever) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-21 กันยายน 2564... วันที่ 13 ก.ย. 64 (ดูู 47)

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว 14 วัน วันที่ 10 กันยายน 2564

มอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัว 14 วัน วันที่ 10 กันยายน 2564... วันที่ 10 ก.ย. 64 (ดูู 45)

โครงการ / กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

โครงการ / กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 8 ก.ย. 64 (ดูู 33)

ประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัว ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ

ประชุมศูนย์พัฒนาครอบครัว ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 18 ส.ค. 64 (ดูู 33)

พิธีรับมอบหน้ากากอนามัยและสเปร์แอลกอฮอร์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาวตำบลละเอาะ 17 สิงหาคม 2564

พิธีรับมอบหน้ากากอนามัยและสเปร์แอลกอฮอร์เพื่อให้ผู้นำชุมชนนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาวตำบลละเอาะ ทุกครัวเรือน 17 สิงหาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ... วันที่ 17 ส.ค. 64 (ดูู 37)

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 2 สิงหาคม 2564... วันที่ 2 ส.ค. 64 (ดูู 48)

ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว 14 วัน ณ ตำบลละเอาะ

ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว 14 วัน ณ ตำบลละเอาะ ... วันที่ 30 ก.ค. 64 (ดูู 53)