ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ประจำปี 2564 27 ก.ค. 64 20
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถังวันที่ 30 กันยายน 2563 22 มี.ค. 64 87
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 22 มี.ค. 64 75
ประกาศ เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติประกาศขยายเวลาตามการดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 4 ก.พ. 64 124
ประชาสัมพัมธ์ เรื่อง การแจ้งขุดดิน/ถมดิน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 4 ม.ค. 64 142
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ธ.ค. 63 109
ประกาศ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี พ.ศ. 2563 24 ธ.ค. 63 87
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 24 ธ.ค. 63 87
ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 25 พ.ย. 63 71
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชำระค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ 5 พ.ย. 63 83
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 26 ต.ค. 63 72
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนช่วยเหลือประชาชนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 63 74
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 11 ก.ย. 63 97
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 9 ก.ย. 63 81
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 28 ส.ค. 63 197
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 28 ส.ค. 63 63
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์ เรื่องจดทะเบียนโอนมรดก รายนางบุญมี ปัดชา 24 ส.ค. 63 240
ส่งข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2563 7 ส.ค. 63 78
ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดทุกท่าน สำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบเดือนสิงหาคม >> วันที่ 10 สค นี้ จ่าย 600 บาท ปกติ (((รอบจ่ายประจำเดือน สค )) เเต่ ยอดตกเบิกที่ค้างตั้งเเต่เดือนก่อนๆ นั้นยังไม่สามารมารถดำเนินการจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม หากมีการจัดสรรเงินงบมา จึงจะจ่ายย้อนให้ตามสิทธิที่ควรจะได้ 5 ส.ค. 63 96
ประกาศ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 1 ก.ค. 63 70
ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) 24 มิ.ย. 63 143
วินัยและการรักษาวินัยแนวทางการลงโทษทางวินัยของข้าราชการ 8 มิ.ย. 63 179
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 1 มิ.ย. 63 133
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 1 มิ.ย. 63 125
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 1 มิ.ย. 63 102
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่่วนตำบลละเอาะ 19 พ.ค. 63 117
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 19 พ.ค. 63 110
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 19 พ.ค. 63 95
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 2 มี.ค. 63 118
การขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2563 7 ก.พ. 63 5537