ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 10 พ.ย. 64 45
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 28 ต.ค. 64 52
ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสวนตำบลละเอาะ 22 ต.ค. 64 59
ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 22 ต.ค. 64 60
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง 22 ต.ค. 64 48
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งหมดทั้ง 13 เขตเลือกตั้ง 22 ต.ค. 64 45
ประกาศ เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 18 ต.ค. 64 37
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6 ต.ค. 64 35
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 5 ต.ค. 64 32
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2565 4 ต.ค. 64 12
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนาวี ประจำปี 2564 27 ก.ค. 64 101
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถังวันที่ 30 กันยายน 2563 22 มี.ค. 64 135
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 22 มี.ค. 64 159
ประกาศ เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติประกาศขยายเวลาตามการดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 4 ก.พ. 64 211
ประชาสัมพัมธ์ เรื่อง การแจ้งขุดดิน/ถมดิน องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 4 ม.ค. 64 215
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28 ธ.ค. 63 183
ประกาศ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี พ.ศ. 2563 24 ธ.ค. 63 137
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 24 ธ.ค. 63 125
ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 25 พ.ย. 63 111
ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชำระค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ 5 พ.ย. 63 157
ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 26 ต.ค. 63 107
ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนช่วยเหลือประชาชนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ 1 ต.ค. 63 106
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 11 ก.ย. 63 147
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 9 ก.ย. 63 114
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 28 ส.ค. 63 317
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 28 ส.ค. 63 104
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์ เรื่องจดทะเบียนโอนมรดก รายนางบุญมี ปัดชา 24 ส.ค. 63 403
ส่งข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2563 7 ส.ค. 63 143
ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดทุกท่าน สำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รอบเดือนสิงหาคม >> วันที่ 10 สค นี้ จ่าย 600 บาท ปกติ (((รอบจ่ายประจำเดือน สค )) เเต่ ยอดตกเบิกที่ค้างตั้งเเต่เดือนก่อนๆ นั้นยังไม่สามารมารถดำเนินการจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม หากมีการจัดสรรเงินงบมา จึงจะจ่ายย้อนให้ตามสิทธิที่ควรจะได้ 5 ส.ค. 63 134
ประกาศ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 1 ก.ค. 63 115