กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสมสะอางค์ ปัจจุสนันท์
ผู้อำนวยการกองศึกษา
เบอร์โทร : 087-8572535


นายณรงศักดิ์ สูขกล้า
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
เบอร์โทร : 093-3374907


นายอนันทนศักดิ์ ศิรินัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
เบอร์โทร : 063-4516968


นางอุทัยวรรณ อิ่มเต็ม
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 080-6536558


นางชุมพร ศรีสูข
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 061-9634787


นางพรทิพย์ มะลาคุ้ม
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 093-4426088


นางหงส์ทอง นามวิชา
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 062-0677187


นายนฤพล อภัยศิลา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร : 083-4477541


นางสาวกัญญารัตน์ พฤกษชาติ
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
เบอร์โทร : 093-3915532


นางสมพร โสผล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพต.วัดบ้านละเอาะ
เบอร์โทร : 094-2907155


นางสงัด พุฒิพัฒน์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพต.วัดบ้านละเอาะ
เบอร์โทร : 093-4643340


นางเกศินี จันมนตรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพต.วัดบ้านแวด
เบอร์โทร : 082-3146548


นางสาวเบ็ญจมาศ ปานาดี
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 085-6311101


นางสาวนพมาศ เพ็ญรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทร : 093-7690020